Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Spring Comes Late

1980
1h 21m
Drama
Advertisement

Cast

Jiatian Zhang (Zhao Cheng)Hong Xiang (Zeng Xiaobei)Min Chen (Wang Mingyao)Tai Chang (Zeng Guang)Weicheng Yao (Zeng Xiaolei)Musheng Xu (Yang Bo)Qiguo Chen (Li Cong)Rui Qu (Aunt)Yuanlin Zhong (Deputy director Li)Minghao Jiang (Shorty)Fang Wang (Tall girl)Shuning Huang (Old secretary)

Directors

Shaohui Ma, Gang Tai

Advertisement

Synopsis

Young people encounter life lost in Chinese ten years chaos. A couple fall in love and get married, and then vacillate about affection after the end of chaos.

Recommendations

Advertisement

Advertisement