Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Enemies

1965
1h 45m
Drama
Advertisement

Cast

Alekos Alexandrakis (Alekos Theoharis)Jenny Roussea (Anna Mavrogeni)Aleka Katselli (Eleni Theohari)Faidon Georgitsis (Stefanos)Andreas Douzos (Dimitris)Notis Peryalis (77)Alekos Tzanetakos (Leonidas)Nana Skiada (Sasa)Byron Pallis (District attorney)Spyros Kalogirou (Barman)Katerina Helmy (Yitsa)Kostas Prekas (Fotis)Dimitris Bislanis (Nodas)Yorgos Charalabidis (Kostas)Zoe EfthimiouGiota Soimoiri (Argiro)Golfo Bini (Kostas' mother)Stratos Pahis (District attorney's assistant)

Director

Dinos Dimopoulos

Advertisement

Synopsis

Alex is a cruel reporter chasing small criminals, until he finds out that the real cause is corruption.

Recommendations

Advertisement

Advertisement