Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Island

2018
2h 14m
Comedy/Drama
Advertisement

Cast

Bo Huang (Ma Jin)Shu Qi (Shanshan)Baoqiang Wang (Xiao Wang)Yixing Zhang (Xiao Xing)Hewei Yu (Boss Zhang)Xun Wang (Lao Pan)Qinqin Li (Mrs. Qi)You-Lin Lee (Professor Shi)Teddy Chan (Psychiatric hospital patient)Xiaohang Fang (Yang Hong)Hu Guan (Psychiatric hospital patient)Wenting Hao (Wen Juan)Jing Liang (Psychiatric hospital doctor)Yanqing Liu (Zhao Tianlong (Security guard))Hao Ning (Psychiatric hospital patient)Zhongqiu Sun (Daqiu)Jiamei Wei (Mei Jia)Zheng Xu

Director

Bo Huang

Advertisement

Synopsis

A cataclysmic event causes a man, who dreams of winning the lottery, to become stranded on an island with his co-workers.

Advertisement

Advertisement