Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Magical Power of Fan Li Hwa

1971
Adventure/Fantasy
Advertisement

Cast

Chi Ma ((Guest star))Lan PaiYang YuehFu-Sheng TsuiBih-Yun Lu ((Guest star))Pin Wu ((Guest star))Te-Nan Lai ((Guest star))Tao ChiangLi ChuangChiang HanHou-Tao HsiaoYin LingWen-Hsiung LiuChun MaHsi OuyangYin-Yin ShihYue-Niang ShihChin-Lung Su

Director

Kuo Hua Li

Advertisement
Advertisement

Advertisement