Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

The Pioneer

2021
2h 1m
Drama/History
Advertisement

Cast

Songwen Zhang (Li Dazhao)Yifeng Li (Mao Zedong)Liya Tong (Zhao Renlan)Taishen ChengYuchang Peng (Zhang Xueliang)Jiuxiao Li (Qing Zi)Geng Han (Chiang Kai-Shek)Jing LiangShaohua Ma (Sun Yat-sen)Hao Qin (Chen Duxiu)Bai-Ke (Xu San)Qian Yu (Wu Yuwen)Kei Gambit (American Soldier (multiple))Ricardo Ortiz Del Rio Carrizosa (Chief Reporter)

Director

Xu Zhanxiong

Advertisement

Synopsis

Set in April, 1927. The last days and hours of Dazhao Li, one of the founders of the Chinese Communist Party, before he is executed by a warlord's team.

Recommendations

Advertisement

Advertisement