Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Sky in Hakka Earth Building

2014
Drama
Advertisement

Cast

Renhua Na (Lin Xueying)Yuan Ma (Wei Tianqi)Jia Wang (He Jingjing)Ni Yan (Huang Xiaoyan)Miao He (Wei Tianqin)Hui Zhang (Principle Lai)Yuanzhang Yin (Uncle)Ben Niu (Grandpa)Xikun Sun (Wei Tiangeng)

Director

Hui Zhang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement