Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

The Thunderbolt Commander

1984
1h 30m
Drama/War
Advertisement

Cast

Chun ShihFang-Fang FongSzu-Cheng MuChia-Tai ChangChung-Kuei ChangHai-Ling ChuKang-Tai HsuHan-Chang HuPei-Chun KaoJieh-Wen KingLieh LeeChing-Hisa LiTe-Yun PeiTsai-Su SunHsia YinHsi-Geng Yu

Director

Chia-Chang Liu

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement