Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Tip-Ying WuCheang SangChiu King-WanChi-Wan ChowKwun-Hap YeungTai-So HoHiu-Chau FungYing Cheung

Directors

Wang Naiding, Tak-Kwong Cheung

Advertisement
Advertisement

Advertisement