Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Min Li (Wenzhong's Mother)Jixia Shen (Yu Xiao)Xinyan Wang (Shuzhen Yao)Zheng Zhou (Wenzhong Chen)

Director

Zheng Zhou

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement