Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Tracks in the Snowy Forest

1960
1h 56m
Action/Adventure/Drama
Advertisement

Cast

Yongshou Zhang (Jianbo Shao)Runshen Wang (Zirong Yang)Zhipeng Liang (Xuncang Liu)Rongjiu Cui (Dade Sun)Liang Zhang (Bo Gao)Wei Shi (Ru Bai)Yi Wang (Zhongsong Dong)Lianhai Wang (Hongyi Li)Chi Zhang (Yongqi Li)Li Li (Dashan Zhang)Ping Sang (Tianwu Ma)Yun Qu (Yongqi's mother)Yu Bi (Shandiao Zuo)Jiyun Liu (Dao Lao)Chengxuan Yang (Lujiang Xiao)Qingfang Meng (Zuomao Yi)Po Li (Blockhead)Xiangchen Jiang (Big giant)

Director

Peiran Liu

Advertisement

Synopsis

A special detachment sends an undercover to destroy bandits in snowy forest.

Recommendations

Advertisement

Advertisement