Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

War Game 229

2011
1h 40m
Comedy/Drama
Advertisement

Cast

Joe Black Chou (Jiu Tao)River Huang (Wu)Wasir ChouLei FuTender Huang (Hacker)Ti-Men Kan (Kung Fan-chung)Mei-Chao Lin (Aunt Wang)Nelson Shen (William)Meng-Chiu Tieh (Chiang Ming)Chiang Ting (Lee Ching)Szu-Ping Wang (Julia Chou)Mandy Wei (Jolin)

Director

Albert Chiang-Liang Huang

Advertisement
Advertisement

Advertisement