Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

We Make Antiques! Osaka Dreams

2023
1h 52m
Advertisement

Cast

Kogan Ashiya (Antique Store Owner)Mitsuru Fukikoshi (Ichiro Aoyama)Jakujaku Katsura (Daigo Go)Tomoya Maeno (Seiji Noda)Akaji Maro (Kamishibai)Takeshi MasuSatoru Matsuo (Chairman)Aoi Morikawa (Imari Ohara)Kiichi Nakai (Norio Koike)Yuri Nakamura (Nene Yamane)Toshiya Sakai (Nidaime Yocchan)Kuranosuke Sasaki (Sasuke Noda)Takashi Sasano (Morio Koide)Shôko Takada (Emiko)Tomochika (Yasuko Noda)Donpei Tsuchihira (Bar Master)Muga Tsukaji (Shiro Tanaka)Shôhei Uno (Zaimokuya)

Director

Masaharu Take

Advertisement

Synopsis

A treasure appears in front of antique dealer Norio Koike and potter Sasuke Noda. The treasure is Hideyoshi Toyotomi's porcelain tea bowl called Houou, that has been missing.

Recommendations

Advertisement

Advertisement