Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Hsueh-Chuan Chuang (Kao Ching-yun)Chiao-Yu Fang (Hou Yue-ying)Li-Chuan Chen (Ban Yue)Chung-Liang ChangYing Chen (Madam Hou)Chun-Ying Cheng (Liang Wu-tsai)Yun-peng HuangBu-Ching HungLai-Khin KhooJing-Yi Lin (Chang Kuei-ping)Ying-Wen LinChor-Kiow Ting (Chang Kuei-ying)Liang Wang (Chang Ying)Tse Wu (Hou Wen-yuan)Min Yang

Director

Sze-Luk Chow

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement