Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Prachee AdhikariKavithaLakshman Rao KondavalasaSatya PrakashTirupati PrakashKota Shankar RaoSaikiranSanaDharmavarapu Subramanyam

Director

G.N.R. Krishna

Advertisement
Advertisement

Advertisement