Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Bagryanye berega

1979
1h 21m
Drama/War
Advertisement

Cast

Vladimir Alekseyenko (Oleksa Danilyuk)Yevgeni Stezhko (Vasil Danilyuk)Andrey Vedernikov (Lesko Danilyuk)Tamara Degtyaryova (Katrya Pavlyuk)Ivan Gavrilyuk (Martyn Shumik)Viktor Miroshnichenko (Sarnetskiy)Boris Mironyuk (Yasenyuk)Marina Proskuryakova (Mariyka)Boris Saburov (Andrey Konovchuk)Vitaliy Matveev (Gorak)Viktor Shcherbakov (Ivanchenko)Pyotr Benyuk (Vitovskiy)Mikhail Bykov (Bit-Part)Zinaida Dekhtyaryova (Widow)Aleksey Lupij (Mikhaylik)Boris Molodan (Bit-Part)Natalya Morgunova (Bit-Part)Yuriy Mysenkov (Bit-Part)

Director

Yaroslav Lupij

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement