Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Bath Buddy

2020
1h 43m
Comedy
Advertisement

Cast

Yuchang Peng (Xiao Xiang)Shun Qiao (Zhou Donghai)Guanjin Bu (Zhou Xixi)Qing Wei (Wang Sufen)Duo Ba (Doctor)Bai-Ke (Creditor)Jiantao Hong (Uncle Wang)Kim Scar (Zhong Shaochu)Nan Shen (Host of TV station)Benyu Zhang (He Zhenghuan)Shimao Zhu (Guest celebrity)

Director

Xiaoxing Yi

Advertisement

Synopsis

A second generation rich boy loses his memory, and ends up in a bath parlor/spa and eventually learns the skills on how to give the best bath to customers.

Advertisement

Advertisement