Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Die xue jie hua

1996
1h 30m
Crime/Drama
Advertisement

Cast

Te-Lo MaiAn WangCheng-Yung ChangKwok-Keung CheungSiu-Kwan LauStuart OngYi-Wei TangLiu-Yen Wang

Director

Kai Chang

Advertisement
Advertisement

Advertisement