Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Do novykh vstrech!

1973
1h 37m
Drama
Advertisement

Cast

Nina Ruslanova (Lyusya)Marianna Vertinskaya (Lyuka)Yekaterina Vasilyeva (Nina)Andrey Martynov (Yura Kuzmin)Nikolay Volkov (Yevgeniy Borshchevskiy)Vsevolod Platov (Shatilin)Grigoriy Lyampe (Major)Yuriy Likhachyov (Superintendent)

Director

Yuriy Sergeyev

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement