Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Dwelling in the Fuchun Mountains

2019
2h 30m
Drama/Romance
Advertisement

Cast

Zhenyang Dong (Yangyang)Hongjun Du (Mum)Wei Mu (Wang Wei)Luqi Peng (Gu Xi)Youfa Qian (Youfu)Zhangjian Sun (Youjin)Zhangwei Sun (Youhong)Zikang Sun (Kangkang)Fengjuan Wang (Fengjuan)Guoying Zhang (A-Ying)Lulu Zhang (Lulu)Renliang Zhang (Youlu)Yi Zhuang (Jiang Yi)

Director

Xiaogang Gu

Advertisement

Synopsis

A feature film shot over the course of two years intended to capture the changing of the seasons along the river in a town in the Fuyang district of Hangzhou city.

Advertisement

Advertisement