Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Chun LiaoPeng PengShun ChaoPai-Kuei ErhJing FangYing ShihShu TaoChueh-Ren TengMing TienGe WangKuei-Mei Yang

Director

Lang Chiang

Advertisement
Advertisement

Advertisement