Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Gibojiri: Musuko ga shitai yoru

2002
59m
Advertisement

Cast

Mio Okazaki (Yoshino Nogata)Yuki (Marino Arai)Kyôko Kazama (Byori Shiina)Kiichi Sonobe (Shun'ichi Nogata)Yûken Yoshida (Takashi Nogata)Shirin Mori (Ichirô Furuta)

Director

Kunihiko Matsuoka

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement