Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Girl Students' Dormitory

1983
1h 25m
Drama
Advertisement

Cast

Luo Yan (Yalan Kuang)Ya Xu (Gan Xin)Hongmei Chen (Ge Song)Xia Li (Xuemei Luo)Yiping Jiang (Yu Xia)Langhui Gu (Kuang's father)Zhi Qiao (Mamma Wang)Bin Sun (Principal)Zengwei Tan (Instructor)Weiping Wang (Wei Lan)Qide Zhang (Professor Bi)Yuwen Zhu (Xin's mother)

Director

Shujun Shi

Advertisement

Synopsis

School life of five fresh girl students of south-east university.

Recommendations

Advertisement

Advertisement