Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Hopping Vampire vs Zombie

2015
1h 2m
Comedy
Advertisement

Cast

Jingchuan Xu (Wang Ye)Yuxuan Zhang (Liu Jian)Yuan Yuan (Wang Jiajia)Ke Yang (Han Xiaolin)Chao Wen (Yang Wei)

Director

Pingyuan Zhang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement