Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Jeevan Mashai

2001
1h 39m
Drama
Advertisement

Cast

M.R. Gopakumar (Syed Ali)Jagannathan (Shastrigal)Thara KalyanMadampu KunjukuttanKavya Madhavan (Manjari)Manka MaheshYamuna Mahesh (Manju)Sangeetha MohanAnil MuraliGeetha NairKukku ParameshwaramKalabhavan Rahman (Kishore)Bindu RamakrishnanDileep ShankarSindhu ShyamP.C. SomanV.K. SriramanSrividya

Director

T.N. Gopakumar

Advertisement
Advertisement

Advertisement