Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Neterpeniye dushi

1987
2h 23m
Biography/History
Advertisement

Cast

Vyacheslav Tikhonov (Panteleymon Lepeshinskiy)Olga Gobzeva (Olga Borisovna)Anna Laukhina (Olga Lepeshinskaya)Vladimir Nosik (Andrey Zernov)Yuri Svirin (Ignat)Vladimir Konkin (Maksimilian)Stefaniya Stanyuta (Lepeshinskiy's Mother)V. Lipnitsky (Ales)Pyotr Yurchenkov (Timoshka)Volodya Stavrov (Larik)Vladimir Kisel (Yeryoma)Igor Susenkevich (Stefan)Oksana Davydova (Nastya)Sasha Moiseyev (Pyotr)Lev Perfilov (Prokopovich)Pavel Kormunin (Ales's Grandpa)Viktor Gogolev (Monk)Vadim Aleksandrov (Sailor)

Director

Valery Ponomaryov

Advertisement
Advertisement

Advertisement