Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Our Times

2015
2h 14m
Comedy/Romance
Advertisement

Cast

Vivian Sung (Truly Lin (younger))Talu Wang (TaiYu (Younger))Dino Lee (Ouyang)Dewi Chien (Min-min)Berry Wen-i Kuo (Chao Hsiao-Chih)Yi-Chen Tsai (Mei-mei)Alina Cheng (Shen Chia-Yi)Ian Chen (Ying Mu)He-Hsuan Lin (Da He)Li-Tung Chang (Chang Chang-Tao)Kristy Cha Ray Chu (Teacher Chen)Hsin-Ling Chung (Lin's mother)Chieh-Hui Hsu (Lin Bei-yi)Wei-hsun Na (Wang Bai-Dan)Chung-Heng Chu (Chuan Chih-Hsien)Shiau-Shiang Lee (Truly's Boyfriend)Joe Chen (Truly Lin (elder))Jerry Yan (TaiYu (elder))

Director

Yu Shan Chen

Advertisement

Synopsis

Love grows where it isn't expected in this endearing romantic comedy coming of age movie.

Advertisement

Advertisement