Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Red Light Revolution

2010
1h 31m
Comedy/Drama
Advertisement

Cast

Jun Zhao (Shunzi)Vivid Wang (Lili)Xiduo Jiang (Jiang)Masanobu Otsuka (Iggy)Tess Du Cray (Tai Tai)Huimin Tian (Shunzi's Dad)Qin Ji (Shunzi's Mum)Bing Bo (Old Qu)Jianxiong Yao (Ye Ye)Virgin Chen (Skinny)Liansheng Wang (Gramps)Siwei Song (Aunty)Wenzheng Zhang (Teacher Li)Yangyang Tao (Sign Shop Boss)Lianjie Guo (Puyi)Peng Li (Funeral Money Seller)Minqiang Jing (Boss Liu)Sam Voutas (Jack Deroux)

Director

Sam Voutas

Advertisement

Synopsis

A luckless Beijinger opens an adult shop to make ends meet, sparking a sexual revolution in his conservative neighborhood.

Advertisement

Advertisement