Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Red Salute

2006
Action/Drama
Advertisement

Cast

Kalabhavan Mani (Vasu)Kottayam Nazeer (Ramanan)SridevikaCochin HanifaBaburaj (C. I. Morchary Martin)Dinesh Prabhakar (Mohanan)JanardananDevan (Kolappalli Govindan)Abu Salim (S. I. Madhu)K.P.A.C. LalithaRaghu (Marthandan Velayudhan)Captain Raju (Joseph Thomas)Sadiq (Rajashekharan)Subair (Muttathara Sudhakaran)Vijayaraghavan (Bapputty Haji)Ramu (S. P. Mohammed Kasim)Kalabhavan Shajohn (Sa. Karunan)Kollam Ajith

Director

Vinod Vijayan

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement