Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Secret

2007
1h 41m
Drama/Music/Romance
Advertisement

Cast

Jay Chou (Ye Xiang Lun)Gwei Lun-Mei (Lu Xiao Yu)Anthony Chau-Sang Wong (Sir Yip)Ming-Ming Su (Rain's Mom)Devon Song (Ah Bao)Kai-Syuan Tzeng (Sky)Jun Lang Huang (Ah Lang)Yuri Chan (Yu Hao)Chase Chang (Record Store Owner)Funky Tu (York)Yuki Huang (Ice)Aviis Zhong (Flower)Alex Wu (Music Teacher)Michael Lin (English Teacher)Yiao-Tzong Chou (Biology Teacher)Hsun-Wei David Chang (Maths Teacher)Michael Boyen (School President)Kuei-Giu Kong (Greengrocer)

Director

Jay Chou

Advertisement

Synopsis

Ye Xiang Lun, a talented piano player is a new student at the prestigious Tamkang School. On his first day, he meets Lu Xiao Yu, a pretty girl playing a mysterious piece of music.

Recommendations

Advertisement

Advertisement