Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Skazki Starogo Arbata

1973
2h 33m
Comedy/Romance
Advertisement

Cast

Bruno Frejndlikh (Fyodor Kuzmich Balyasnikov)Yuriy Tolubeev (Khristofor Blokhin)Viktor Semyonovsky (Kuzma)Nelli Maksimova (Viktosha)Semyon Sytnik (Lyovushka)Aleksandr Borisov (Fatty)

Directors

Vasiliy Chirikov, Aleksandr Muzil

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement