Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

The Great Reunion

1948
1h 28m
Drama
Advertisement

Cast

Wei Wei (Er Jie)Yuping Wei (Yang Bin)Xiaohu Liu (Xiao Mei)Jixiong Feng (Si Di)Heng Qi (Li Dazhong)Ma Lan (Er Ge)Xi Lu (Da Jie)Huanqing Li (Biao Mei)Guanru Ling (Da Sao)Daolin Sun (San Di)Yu Shi (Da Ge)Shuyao Cheng (Shen Haoran)Zi Ye (Mother)Nian Gao (Si Di)Jiachen Zhu (San Mei)

Director

Li Ding

Advertisement

Synopsis

A big happy Peking family each rushing thing when the anti-Japanese War breaks out. The family reunites after the war, but drifts apart soon when the Chinese civil war breaks out.

Advertisement

Advertisement