Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Mei-Yun Yuan (Yu Pei-Yun)Yin Wang (Yu Yi-Chen)Yanyan Chen (Yu Yi-Ying)Ying Chieh Chen (Chui Yamamoto)Hsiang Kao (Yu Fang-Min)Lin Ma (Ju Chih-Hang)Hao Ren (Chiang Lao-Ta)Tien Sun (Ma Jing-Hai)

Director

Yin Wang

Advertisement
Advertisement

Advertisement