Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Ti Ai (Hsia Wa)Dai Ling (Chiu Hsiang)Li Ai (An Lu-shan)Li-Li Chen (Hsiang Feng)Ling-Ling Cheng (Yang Kuei-fei)Yen HoKwok-Choi Hon (Li Ching-hsin)Feng Hung (Wen Pin-chi)Ho-Kai LawShek-Ching Law (Tang Pai-hu)Ying Kwan LokYing-Chun LuWai Ling So (Pai Feng-yu)Shu-Ping Su (Wu Te-yun)Hung Wei (Yu Ya-tang)

Director

Chi Lu

Advertisement
Advertisement

Advertisement