Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Varvary

1979
2h 35m
Drama
Advertisement

Cast

Anatoliy Grachyov (Cherkun)Anna Kamenkova (Anna Fyodorovna)Semyon Sokolovsky (Tsyganov)Natalya Medvedeva (Bogayevskaya)Olga Ostroumova (Lidiya Pavlovna)Aleksandr Shirshov (Redozubov)Andrey Martynov (Grisha)Oksana Levinson (Katya)Georgiy Martynyuk (Pritykin)Mariya Andrianova (Pritykina)Lev Kruglyy (Monakhov)Anna Antonenko (Monakhova)Isaak Kastrel (Golovastikov)Aleksandr Kotov (Drobyazgin)Arkadiy Peselev (Dr. Makarov)Nelli Lazareva (Vesyolkina)Konstantin Ageyev (Yakov Alekseyevich)Nikolay Serebrennikov (Ivakin)

Director

Aleksandr Dunayev

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement