Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Xiao zhen chun hui

1968
1h 28m
Comedy/Romance
Advertisement

Cast

Mei-Yao ChangMing LiuTai-Feng HsiaPing-Yu ChangLi ChuangHsin FangChia-Lin SunMei TingShen TsouShao-Peng WeiSu WeiHeng WuMing Yi

Director

Wen-Kan Yang

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement