Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Yak posvaryvsa Ivan Ivanovych z Ivanom Nykyforovychem

1959
1h 5m
Comedy
Advertisement

Cast

Nikolay Volkov (Ivan Ivanovych)Grigoriy Lavrik (Ivan Nykyforovych)Ivan Markevich (Policeman)Georgiy Svetlani (Holopuz)Gleb Glebov (Judge)N. Smirnov (Ivan Ivanovych Kryvyy)Bronislava Mikhalevich (Horpyna)Sofya Karamash (Hapka)Valentina Kravchenko (Ahafiya Fedosiyivna)Nina Grekova (Orishka)Leonid Khmara (Gogol)Vasiliy KrasenkoKonstantin KulchitskyGeorgiy Vitsin (Gogol)Aleksandr Kamenko-Aleksandrovskiy (Servant at banket)Boris Molodan (Guest at banket)Boris Saburov (Clerk in court)Tatyana Tarnovskaya (A lady at banket)

Director

Vladimir Karasyov

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement