Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Youth in Our Village

1959
1h 43m
Drama
Advertisement

Cast

Yalin Li (Zhanwu Gao)Di Jin (Shuzhen Kong)Yin Liang (Maolin Cao)Yu Sun (Ergou Wang)Zenqing Liu (Keming Li)Guang Yang (Cui Xiao)Tiefeng LiXiaogong LiXida LiXianying Meng (You Gui)Weimin RenYi RenChunying WangJianhua Wang (Aunt Kong)Yan Zhang (Cooperative chairman)

Director

Su Li

Advertisement

Synopsis

The film follows the selfless work of young men and women in an agricultural cooperative in China in the 1950s.

Recommendations

Advertisement

Advertisement