Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Duckweed

2017
1h 42m
Comedy/Drama/Fantasy
Advertisement

Cast

Chao Deng (Xu Tailang)Eddie Peng (Xu Zhengtai)Zanilia Zhao (Xiao Hua)Zijian Dong (Xiao Ma)Shih-Chieh King (Police director)Cheng Cheng (Female Teacher Chen)Leslie CheungAngie ChiuKei Gambit (Xu Tailand)Huayang Gao (Liu Yi)Chun'ai LiRonghao Li (Huang Zhiqiang)Qiheng Sun (Police Sun)Yihan Sun (Luo Li's wife)Xiaoxing Yi (Photographer)Chow Yun-FatBenyu Zhang (Luo Li)Guoqing Zhang (Ramen shop boss)

Director

Han Han

Advertisement

Synopsis

In the near-death after an accident, a sports car driver time-travelled back to the 1990s to meet his severe father and never-seen mother in a small Chinese town.

Recommendations

Advertisement

Advertisement