Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Hit the Beat

2017
1h 25m
Music
Advertisement

Cast

VelaBlue (Man Qing)Awayne Liu (Li Zi Hang)Bonnie Xian (Li Zi Lu)Judy Chou (Wang Bo Wen)Su-Chun Lei (Cai Nan Cheng)Tao-Hsuan Liu (Yuan Jun Kai)Regent Cheung (Lin Xi An)Suki Suk-Man Chan (Xian Qing)Taotao Wang (Tai Jin)Kerou Meng (San He)Shih-Fu Chang (Pang Zi)Sky Qing Tian Li (Huang Xiansheng)

Director

Jing-Feng Yin

Advertisement
Advertisement

Advertisement