Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
Advertisement

Cast

Rufina Nifontova (Olga)Vladimir Muravyov (Ditz)Leonid Gubanov (Krammlich)Evgeniy Kuznetsov (Doronin)Leonid Bronevoy (Werner)Aleksey Baranovskiy (Agent)Vladimir Ponochevny (Svaznoy)Grigory Mikhaylov (Terekhov)Yuriy Baginyan (Agent)Viktor IvanovYuriy Rybchyonok (Ofitser)

Director

Mariya Muat

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement