Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Provody

1978
2h 14m
Drama
Advertisement

Cast

Aleksandr Parra (Sergey Staroselskiy)Lyudmila Zaytseva (Lidiya Gorchakova)Igor Ledogorov (Igor Gorchakov)Nikolay Volkov (Pliner)Anatoliy Grachyov (Yarantsev)Aleksey Bulatov (Chanyshev)Tatyana Fyodorova (Tsyrenzhapova)Irina Gosheva (Secretary)

Director

Yuriy Sergeyev

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement