Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Krasnyye pchyoly

1972
1h 7m
Family
Advertisement

Cast

Vladimir Leletko (Senka)Dima Zharkovsky (Antik)Natasha Shishkina (Stella)Andrey Krupenin (Borka)Sergey Dementiev (Kolka)Andrei Galkin (Valka)Olya Ilyushchenko (Verka)Ira Shabunina (Katka)Leonid Ivanov (Ryzhiy)Sasha Rudakov (Konopatyy)Mikhail Kononov (Vasiliy)Yuriy Medvedev (Ferry Owner - Valka's father Gubarev)Arkadi Trusov (Watchman)Ivan Krasko (Stella's father)Georgiy Shtil (Policeman)Nikolay Fedortsov (Stepan)Vladimir AntonovVyacheslav Antonov

Director

Leonid Makarychev

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement