Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Miao ji le

1971
1h 29m
Comedy/Romance
Advertisement

Cast

Chiang ChaoLi-Fang ChaoLin ChiaoLi-Sheng ChinPei-Li HuangChun-Hsiung KoPing KuoPing KuoLi LiMei-hua LiWei OuHui-Hua TsaiFu-Sheng TsuiYun WangChia Chi WuZhen Zhen

Director

Chia Li

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement