Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Nu xing de sheng huo

1978
1h 30m
Drama
Advertisement

Cast

Yu Chou (Nu Hai-Yen)Ming Kao (Lan Wei-Ko)Yu-An ChangFeng ChiangShu-Hui Lin (Fang Shu-Hui)Min Wu (Wang Pei-Hua)

Director

Yang Liu

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement