Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Ptitsam krylya ne v tyagost

1989
1h 33m
Drama/War
Advertisement

Cast

Mikhail Matveev (Pyotr Terentyevich Polushkin)Irina Cherichenko (Yekaterina Semyonovna)Nikolay Burlyaev (Kostya Zarubin)Yuri Smirnov (Kostya's Father)Tatyana ChekatovskayaZhanneta Chetverikova-DrutskayaOlga IgnatovaIvan MuradkhanovArnold PomazanGeorgiy Saakyan (Stalin)Sergei SevostyanovSergei Dobrotvorsky (Episode)

Director

Boris Goroshko

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement