Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Tetsudon! We Are!

2020
1h 5m
Comedy/Horror/Sci-fi
Advertisement

Cast

Directors

Shinsuke Matsuda, Kazuki Kiyomoto, Tsukasa Inaba, Reiko Kataoka, Mako Tojinbo, Groucho Nakai, Momio Yamamura, Santaro Shinohara, Kazumichi Karasawa, Josh Hoffman, Takashi Iitsuka, Sen'ichi Tamura, Yuuki Mizuno, Ryuton Kinugasa, Yoshino Takemoto

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement