Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

A Small Gold Fish

1982
1h 29m
Drama
Advertisement

Cast

Qing Lu (Hu Sen)Yu Zhang (Xie Xiao Ying)Xinghuo Zhong (Teacher Zhong)Yuzhi Zheng (Xie's mother)Weiping Wang (Ma Jin Min)Yanhua Chen (Wang Ling)Shan Jiang (Hu Sen's father)Cui Gao (Hu Sen's mother)Zengwei Tan (Jin Zi Fa)Guoping Xue (Xie Yong Hong)Daliang Huang (Di Di Wei)Hongmei Chen (Hu Jin Di)Rong Huan (Da Tou Cai)Weisheng Dong (Xiao Ta Pi)Xinmin Ye (Young man with freckles)

Directors

Xiepu Li, Jie Wang

Advertisement

Synopsis

A sympathetic girl and her family help a reformatory school student to rebuild his life.

Recommendations

Advertisement

Advertisement