Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page

Bikini Murders

2016
1h 7m
Mystery/Thriller
Advertisement

Cast

Zhen ChuShaofeng FengMengjie JiangYiyan JiangBen NiuYing QuQian SunShengxuan SunLiya TongChenliang WeiYi WeiDongjun WenJian XuDanchen YanMeixi YanShui ZengZanilia ZhaoXu Zhu

Director

Yue Yang

Advertisement
Advertisement

Advertisement