Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

I pridyot den...

1979
2h 9m
Drama
Advertisement

Cast

Bogdan Stupka (Kirill Mefodyevich Rusnak)Nikolai Timofeyev (Lukretsiy Ivanovich Kurkulyov)Aristarkh Livanov (Mikhail Georgiyevich)Pyotr Barakchi (Pyotr Aleksandrovich Unguryanu)Svetlana Orlova (Katya)Lyubov Rybalko (Lenutsa)Yuri Kuzmenko (Kolya)Mariya Sagaidak (Oksana)Yola Sanko (Mariya)Ivan Sidorov (Ignat)Domnika Dariyenko (Kurkulyova)Vladimir Tseslyak (Badya Shtefan)Albert Akchurin (Ilyin)Asya Andrukh (Mistress)Mefodie Apostolov (Works Director)Bano Axionov (Journalist)Valeriu Cazacu (Bit-Part)Vladimir Ginzburg (Aleksandr Anatolyevich)

Director

Mikhail Izrailev

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement