Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.
We may earn a commission from links on this page.
Pop culture obsessives writing for the pop culture obsessed.

Krutoe pole

1979
1h 8m
Drama
Advertisement

Cast

Dmitri Franko (Kochkarin)Nikolay Lebedev (Musatov)Olga Ageyeva (Masha)Artyom Khokhryakov (Sergey)Anatoliy Grachyov (Grachyov)Evgeniy Shutov (Andryushkov)Nina Menshikova (Serafima)Pyotr Lyubeshkin (Grandpa Ivan)Valentina Ananina (Glafira)Aleksandr Savostyanov (Lartsev)Klavdiya Khabarova (Bit-Part)Valentina Khmara (Bit-Part)Yuri LeonidovVladimir Myshkin (Bit-Part)

Director

Lev Saakov

Advertisement

Recommendations

Advertisement

Advertisement